Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

Dr. Goebbels: Kommunizmus álarc nélkül

Ez év augusztusának elején az egyik legmértékadóbb angol hírlap vezércikket közölt „2 diktatúra” cím alatt. A vezércikkben a szerző naiv és a tényleges helyzetre való tekintettel sikertelen kísérletet tett arra, hogy bebizonyítsa az orosz bolsevizmus és a nemzeti szocializmus közötti szembeötlő hasonlatosságokat. A nemzetközi vitázóknál nem csekély feltűnést keltett ez a vezércikk, újólag bizonyítva azt a tényt, hogy a nyugateurópai intelligencia jelentős része még ma is megdöbbentő értetlenséggel áll a kommunizmus élet- és néprontó tüneményével szemben, dacára az immár 18 éve tartó rettentő és véres gyakorlati tapasztalatnak, melyet Oroszországban látunk.

A cikk írója megállapíthatónak vélte, hogy a bolsevizmus és a nemzeti szocializmus egymással ellentétes emblémája ma „olyan kormányformát jelképeznek, amely lényegi felépítésében egymáshoz hasonló, alappilléreit képező törvényeiben pedig ugyanaz. Ez a hasonlóság növekvőben van.” A továbbiakban még ezeket mondja: „Mindkét országban egyformán cenzúrázzák a művészetet, az irodalmat és természetesen a sajtót. Ugyanaz a háború folyik az intelligencia ellen, támadások a vallás ellen, a fegyveres erő tüntető mutogatása a Vörös-téren, vagy a tempelhofi mezön ugyanaz.” Mesterkélt csodálkozással állapítja meg a cikk, „azt az ijesztő és elidegenítő jelenséget, amely lehetővé tette, hogy kél egymástól annyira különböző nemzet ily kétségbeejtően hasonló formájába a felépítésnek beiskolázódhatott és bekényszeríthetődött.”

Emlékezzünk Nagy Imrére! Ki is volt ő?

A fél zsidó Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, kereskedelmi iskolát végzett, "ami származásánál nem csoda",és lakatos mesterséget tanult. Az első világháború kezdetekor bevonul, majd orosz hadifogságba esik. Itt beáll a kommunista párt magyar, és belép a Vörös Hadseregbe (hazaszerető "magyar"), ezen belül a CSEKA gyilkos pribékjei közé. 

A párttagság mellett, a Nagy Kelet szabadkőműves páholy tagja, melynek köze volt a cári család likvidálásához. 

Az NKVD tagjaként végigjárja a ranglétrát, ami egyszerű besúgásokkal kezdődik, és gyilkosságok megtervezésével végződik. 

Magyarországra 1944-es év vége felé érkezik, ahol szintén folytatja a titkos jelentéseket. 1948-tól a magyar parlament elnöke, és innentől számtalan pozíciót tölt be kapcsolatai és párttagságának köszönhetően! 

Az 1952-es év hozta meg neki az igazi sikert, az év elejétől begyűjtésért felelős miniszter, és ugyanebben az évben miniszterelnök helyettes. A következő évben kinevezik miniszterelnöknek, ezt a pozíciót majd 2 évig tölti be. 

A párton belüli hatalmi harcok miatt 1955-ben minden funkciójától megfosztják, és kizárják a pártból. 

Itt már érezhető volt, hogy változásokat kell véghezvinni, és kialakult egy liberálisabb vonal, akik "reformokat" akartak a kommunista párton belül. Nagy Imrét fajtársai a hátulról biztosították, és kialakítottak egy igen jelentős politikai bázist. A külföldi összeesküvők (anyagi támogatók köztük Nelson A. Rockefeller) és hazai támogatóik, bérenceik, először a a zsidó érdekeket szolgáló Petőfi Körben fogalmazták meg a "Nagy Imrét a vezetésbe" jelszót. 

Keresztes Hadjáratok történelme 2. rész

I. Keresztes hadjárat

Már VII. Gergely pápa idején is tervben volt egy keletre indított keresztes hadjárat. Neki az invesztitúraharcok miatt nem volt lehetősége ezt megvalósítani, erre csak II. Orbán pápa (1088-98) idején került sor.

Egy nemzetiszocialista hős: Otto von Skorzeny

Otto Skorzeny (Bécs, 1908. június 12. – Madrid, 1975. július 6.) a Waffen-SS különösen tehetséges tisztje volt, valamint egy valódi nemzetiszocialista, aki sohasem tagadta meg Führerét és bajtársait.

A ZSIDÓK MEGGYILKOLÁSA BŰNCSELEKMÉNY VOLT A HARMADIK BIRODALOMBAN

Jövőnk.info megjegyzés: A kétségek eloszlatása végett közöljük le ezt a kordokumentumot, miszerint az esztelen mészárlás és az önbíráskodás valamint az esetleges túlkapások igenis nem megengedettek voltak az erkölcsiség és az érvényben lévő törvények szerint sem. Minden felderített ügy elbírálásra került és minden esetben ítélet-végrehajtás alá esett. Ezzel nem csak a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő egyének jogait védelmezték és iktatták, hanem az SS-nek, mint példamutatónak, katonai elitnek a becsületét is megőrizték.

Harmat Á. Péter: A japán szamurájok története

A távoli Japán történetének különös, - európai szemmel nézve - rejtélyes korszakát jelentette a szamurájok kora! Kik voltak ezek a nagy hatalmú, a kardokkal bámulatosan jól bánó harcosok, akik bármikor készek voltak meghalni urukért, és akik élet halál felett rendelkeztek? Cikkünk róluk szól. Japán már a Krisztus utáni III. században fejlett kultúrával rendelkezett, és erős kapcsolatokat alakított ki Kína és Korea államaival. Kínából érkezett a Japán szigetekre a buddhizmus, illetve az írásbeliség is a VI és VIII. század közt.

Keresztes Hadjáratok történelme 1. rész

Napjainkban heves viták tárgyát képezik a keresztes hadjáratok. Vannak akik ezeket a háborúkat idealizálva, egy kizárólag szent célért folytatott hősies harcnak kívánják bemutatni, míg mások ennek az ellenkezőjét állítva egy anyagi javakért folytatott barbár rablóhadjáratnak titulálják a keresztesek akcióit. Talán egyik és másik tábor állításában is találhatunk igazságot, lényegében viszont egyik sem igaz.

A hunok balkáni háborúi - a Keletrómai Birodalom adóztatása

Nemrégiben adtunk hírt a szikáncsi aranykincset bemutató vándorkiállításról, az "Atilla kincsről", amely minden bizonnyal a Hun Birodalomnak folyamatosan megküldött kelet-római adó részét képezte. A mostani írásunkban megpróbáljuk röviden bemutatni a Keletrómai Birodalom folyamatos adóztatásának hátterét, és a hunok balkáni hadjáratait, emellett nem titkolt célunk, hogy a köztudatba beivódott tévképzeteken változtassunk.

Adolf Hitler végrendelete

Immár 30 év telt el azóta, hogy 1914-ben szerény erőmmel szolgálatba álltam az első világháborúban, amelyet ráerőltettek a Birodalomra.

(Szekt)ATV archívum: Meg(se)döbbentő szemelvény az aljasság világlátásából Szakvélemény '39-ből: skizofrén volt a nemzetvezető

Előkerült az elveszettnek hitt, nagy valószínűséggel soha nem publikált korabeli elemzés Szálasi Ferenc elmeállapotáról. A szakértői jellemzés kórosan torzult, zavaros, skizofrén személyiségként írja le a később emberiség elleni és háborús bűntettek miatt kivégzett nyilasvezért.

Történelem: 1944. tavaszától 1946. tavaszáig

"Röviden: Hazaárulók ítéltek el hazafiakat "hazaárulás" vádjával."

Dicsőség a Hősöknek!

2. Hírszerző és elhárító szervek a Harmadik Birodalomban

A legbonyolultabb és ezért legkevésbé hatékony hírszerző és elhárító szervezet az akkori szemben álló felek között, Németországban alakult ki sajnos a közismert precízség ellenére. Hét fontosabb és több kevésbé jelentős szervezet foglalkozott „kémügyekkel”; tevékenységüket kölcsönös féltékenység, a túlszervezettségből fakadó zűrzavar, ám egyszersmind rosszul előkészített, meggondolatlan akciók jellemezték.

Victor Wolzek sorozat 4. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

1596
William Shakespeare megalkotja Shylock, a zsidó uzsorás negatív figuráját a Velencei kalmár című drámában. A zsidók már az első bemutatása idején megpróbálták betiltatni a művet, kevés sikerrel.

Délvidék, 1942 januárja-februárja – „Hideg napok”

Természetesen az ártatlan emberek kivégzése semmilyen indokkal nem magyarázható. Ebben a háborúban azonban milliószámra estek áldozatul ártatlanok, civilek, anélkül, hogy egyetlen nemzet is bűnbánatot gyakorolt volna bármilyen szerve rendellenes cselekedetéért.

1. Hírszerző szolgálatok a II. Világszabadságharcban

Alföldi Géza: Szálasi Ferenc nyomában

Burghausennél, a bajor-osztrák határon hatalmas köd úszik az Inn fölött. A bajor határőr ennek megfelelően elég mogorva, amikor az útlevelemet átnézi és megérdeklődi, hogy az autó papírjai rendben vannak-e.

Az osztrák határőr azonban annál beszédesebb. Odajön a kocsihoz, amikor látja, hogy ki akarok szállni:

Victor Wolzek sorozat 3. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

Előző rész: itt

1290
A zsidókat kiűzik Angliából.

1306
A zsidókat kiűzik Franciaországból.

1321
A zsidókat ismét kiűzik Franciaországból.

Drezda bombázása – 1945. február 13-15.

Ez egyike a valaha volt legpusztítóbb légitámadásoknak a történelem folyamán!

Jövőnk létezésének feltétele a múlt helyes feltárása, kiértékelése, megismerése, megismertetése! Országos, európai és világszinten is. Ez az egyik fő feladatunk!

Moyses Márton vesszőfutása

Február 13-a van. 1970-ben e napon Brassóban, nem messze a „Fekete” templomtól, az ottani kommunista pártház előtt hirtelen láng lobbant, melyben egy fiatalember teste hamvadt el, egy fiatalemberé, akinek életét pokollá tette a kommunista hatalom. A fiatalembert Moyses Mártonnak hívták, és 29 éves volt. Hogy ki volt Moyses Márton?

...és aki a fegyverletétel mellett döntött...

Kéri Kálmán élménybeszámolója

 

Kéri Kálmán volt vezérkari ezredesnek, az I. magyar hadsereg vezérkari főnökének élménybeszámolója az 1944. X. 16-tól 1944. XII. 31-ig terjedő időre, a 4. ukrán front főparancsnokságánál, Moszkvában és újból a 4. ukrán front főparancsnokságánál.

TARTALOM:

 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Történelem csatornájára