Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

Victor Wolzek sorozat 2. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

Adalékok: Budapest védelme 1944-45

Szolgálatot teljesítők

 Budapest ostrománál, az ostromzárnál a védők és a támadók közt Európa szinte minden nációja képviseltette magát. A németek közt skandináv, spanyol önkéntesek, kényszersorozott francia SS- katonák, a "Galizien" SS-hadosztály lengyel katonái, orosz és ukrán segédszolgálatosok.

Adalékok Budapest ostromához

A Budapestet védő, illetve támadó alakulatok becsült létszáma 1944. december 24. körül…

Forrás: Budapesti Levéltár - Jövőnk.info gyűjtése

A Budapesten bekerített magyar alakulatok:

ˇ M. kir. 10. honvéd gyaloghadosztály [7 500 fő]

ˇ M. kir. 12. honvéd tartalékhadosztály [4 000 fő]

Ezen a napon választották királlyá - Hunyadi Mátyás

Kolozsvárott született 1443.február 23-án, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként.Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen, mint Mátyás királyt emlegeti. Neve latinul és németül Mathias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott.

A 2. magyar hadsereg

A 2. magyar hadseregről általában csak annyit tudnak, hogy felmorzsolódott a Don kanyarnál 1943 fagyos januárjában. Az viszont, hogy előtte milyen támadó hadműveletekben vett részt, nem köztudott. Ez egy korrekt és tárgyilagos dokumentumfilm, amiből ez is kiderül.

 

Victor Wolzek sorozat 1. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

Kr.e. 950-930 körül

Judea törzsét, azaz a zsidókat, és egy kisebb törzset, a benjamitákat elüldözik maguk közül az izraeliták. Ezek a csoportok Palesztinában, Kánaán déli részén telepednek le. Kiűzetésük oka az volt, hogy a többi izraelita törzs lázadónak és bajkeverőnek tartotta őket, különösen az "egy Isten" tanának sajátos értelmezése miatt.

Kr. e. 400 körül

Bajtárs a vesztőhelyig – Emlélkezz Helmuth von Pannwitz-re!


1947-ben, ezen a napon, január 16-án végezték ki Helmuth von Pannwitz német tábornokot, aki, mint lovassági tiszt, többször kitüntette magát mindkét világháborúban.

A második világháborúban Wehrmacht altábornagyként szolgált, valamint a XV. Kozák-Lovas Hadtest legfőbb atamánja volt. 

1898-ban született Botzanowitz-ban (ma Lengyelország), az akkori német-orosz határ mellett. A porosz nemesi családban született Pannwitz tizenkét évesen kezdte katonai tanulmányait először a wahlstadt-i (amely iskola tanulói közt tudhatta Paul von Hindenburgot és Manfred von Richthofent is) majd a berlin-lichterfelde-i kadétiskolákban folytatta. Már az I. Világháborút megelőzően lenyűgözték a kozák egységek bemutatói, amelyeket az Orosz Birodalom a határ menti városokban szervezett. 

Az I. világháború kitörésekor tiszti kadétként önkéntesen jelentkezett a Német Birodalmi Hadseregbe (Ulanen-Regiment „Kaiser Alexander III. von Rußland“ (Westpreußisches) Nr. 1), és Franciaországban, valamint a Kárpátokban vettek ki részét a háborúból. Az ellenséggel szembeni bátorságáért 1915 márciusában, 16 évesen hadnaggyá léptették elő, ugyanebben az évben megkapta a Vaskereszt második, később, pedig az első osztályát is. 

Fehér háború: A jégbe zárt csatatér

A háború véget ért 1918-ban, az 1915-től 1919-ig az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó terület Olaszország része lett, a hegyek pedig újra a természetjárást, sportot jelentették. Egészen a közelmúltig, amikor a globális felmelegedés egyre gyakrabban hozta elő a pusztító háború emlékeit.

165 éve történt: magyarirtás Nagyenyeden és több más erdélyi településen

Nagyenyed legnagyobb pusztulása a magyar szabadságharc idején, 1849. január 8-án volt: a város leégett, több mint 800 ember halt meg, amikor román "népfelkelők" lerohanták a várost.

 

Hőseink, példaképeink IX. - Habsburg József Ágost

Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg 1872. augusztus 9-én született Alcsúton. 1890-ben kezdődött a katonai pályafutása. A katonai ranglétrán gyorsan haladt előre és az első világháború kirobbanásakor már altábornagyi rangban volt. Édesapjához hasonlóan ő is magyar arisztokratának tartotta magát, ezért kérte a császártól, hogy a magyar honvédség kötelékébe tartozhasson.

A bolsevik „értelmiség” I. rész - Alekszandr Alekszandrovics Bogdanov

Az érdeklődő sokat hallhat (kéretlen-kelletlen is) a Harmadik Birodalom tudósainak „kegyetlenségéről, embertelenségéről” és a nemzetiszocializmus „okkultista” és mágikus voltáról.

Azonban elég kevés szó esik a kommunizmus okkultisztikus vonásairól és a Szovjetunióban tevékenykedő „tudósokról”.

Elindítani kívánt cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni pár kommunista áltudós munkásságát.

Az 1923-as müncheni sörpuccs hőseinek emlékére

Hitler 1923 október 30-án a Krone Cirkuszban felkelésre hívta fel híveit. Egy nagygyűlésen Gustav Ritter von Kahr, egy jobboldali politikus 1923. november 8-án beszédet tartott. A beszéd kezdete után fél órával Hitler és Göring belépett a terembe, Hitler a tetőbe lőtt, hogy a figyelmet magára terelje, és bejelentette, hogy kitört a nemzeti forradalom. A cél az volt, hogy a forradalmárok Berlinbe vonulnak a sikeres puccs után és átveszik a hatalmat, hasonlóképpen Mussolini hatalomátvételéhez.

Így segítette Németh Miklós a szovjet zsidókat

Németh Miklós volt miniszterelnököt méltató írást jelentett meg szerdán a The Jerusalem Post című angol nyelvű lap Jorám Dorinak, Simon Peresz államelnök stratégiai tanácsadójának a tollából. "A szavahihető ember" című írás szerint az 1988 és 1990 közötti magyar kormányfő olyan érdemeket szerzett a szovjet zsidók Izraelbe vándorlásának segítésével, amelyek alapján bármilyen zsidó vagy izraeli kitüntetést megérdemel. 

Német lovagiasságból évtizedes barátság

Az amerikai légierő 8. Légi Hadseregének 379. Bombázócsoportjába tartozó B–17 Flying Fortress 21 éves amerikai hadnagya, Charlie Brown 1943. december 20-án első bevetésére készült a németországi Bréma felett.

Adolf Hitler hű katonájának utolsó küzdelme a kommunizmussal: Joachim Peiper mártíromsága

Joachim (Jochen) Peiper 1915. január 30-án született Berlinben. Apja is katonaként élte le az életét, igy a fiatal Jochen a katonás életet hamar megtanulta. 

Hőseink, példaképeink VIII. - Prónay Pál

Prónay Pál (tótprónai és blatniczai) 1874. november 2-án született Romhányban. Budapesten a Ludovika Akadémián végzett, magyar katonatiszt volt.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után Szegeden 1919. júniusában leszerelt tisztekből és altisztekből különítményt szervezett, majd Horthy támogatásával megalakította a Magyar Nemzeti Kormányt.

A Tanácsköztársaság bukása után különítménye a zsidó Szamuely Tibor vezette bolsevik Lenin-fiúk által elkövetett rémtettek elkövetőit tömegesen büntette meg vidéken és a fővárosban egyaránt.

Baky László ny. csendőrőrnagy: A M. N. SZ. P. Hungarista Mozgalom rövid története

Mintegy hat évvel ezelőtt egy tényleges vezérkari tiszt, az új magyar katonanemzet kiépítésének gazdasági, politikai és kulturális előfeltételeit alapos tanulmány tárgyává tette. A tanulmány abból az alapvető tételből indul ki, hogy a jövő háborújában nincs többé front és frontmögötti országrész; abban a nép minden egyes tagjának kemény és katonásan megedzett ellenállóképes lélekkel kell részt vennie.

A „Fekete péntek”

Az első világháború után nemcsak a vesztes hatalmak, hanem a győztesek közül is többen komoly gazdasági problémákkal küzdöttek. Egyedül az Egyesült Államok volt az, amely hasznot tudott húzni a háborúból az Európába történő hadianyagbeszállítások révén. A világháború után Európában szinte mindenhol megjelent az amerikai tőke, amely révén a fiatal kontinens válhatott a világgazdaság irányítójává. Nagy-Britannia az első világháború miatt bekövetkezett eladósodása az USA-nál már veszedelmes pénzügy-politikai bizonytalansághoz vezetett.

Német sorstragédia: Fogolytáborok

„Hét közül kettő tér haza - ez a norma. Sokkal rosszabb a helyzet a férfitáborokban. Ketschendorfban minden második vérhasban, tuberkulózisban és végelgyengülésben hal meg. ...”

Efi Hartenstein

Emlékezzünk Nagy Imrére! Ki is volt ő?

A fél zsidó Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, kereskedelmi iskolát végzett, "ami származásánál nem csoda",és lakatos mesterséget tanult. Az első világháború kezdetekor bevonul, majd orosz hadifogságba esik. Itt beáll a kommunista párt magyar, és belép a Vörös Hadseregbe (hazaszerető "magyar"), ezen belül a CSEKA gyilkos pribékjei közé. 

A párttagság mellett, a Nagy Kelet szabadkőműves páholy tagja, melynek köze volt a cári család likvidálásához. 

Az NKVD tagjaként végigjárja a ranglétrát, ami egyszerű besúgásokkal kezdődik, és gyilkosságok megtervezésével végződik. 

Magyarországra 1944-es év vége felé érkezik, ahol szintén folytatja a titkos jelentéseket. 1948-tól a magyar parlament elnöke, és innentől számtalan pozíciót tölt be kapcsolatai és párttagságának köszönhetően! 

Az 1952-es év hozta meg neki az igazi sikert, az év elejétől begyűjtésért felelős miniszter, és ugyanebben az évben miniszterelnök helyettes. A következő évben kinevezik miniszterelnöknek, ezt a pozíciót majd 2 évig tölti be. 

A párton belüli hatalmi harcok miatt 1955-ben minden funkciójától megfosztják, és kizárják a pártból. 

Itt már érezhető volt, hogy változásokat kell véghezvinni, és kialakult egy liberálisabb vonal, akik "reformokat" akartak a kommunista párton belül. Nagy Imrét fajtársai a hátulról biztosították, és kialakítottak egy igen jelentős politikai bázist. A külföldi összeesküvők (anyagi támogatók köztük Nelson A. Rockefeller) és hazai támogatóik, bérenceik, először a a zsidó érdekeket szolgáló Petőfi Körben fogalmazták meg a "Nagy Imrét a vezetésbe" jelszót. 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Történelem csatornájára