Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

Emigráció a célkeresztben – a bomlasztás eszközei és módszerei

A magyar emigráció 1945-től: Támogatni vagy bomlasztani?

„Hatósági túlkapás” a Wass Albert-szobor elkobzása

  

– FRISSÍTVE – Egy hetet sem maradt a helyén a szovátai Wass Albert-szobor: csütörtök reggel a hatóságok leemelték és elvitték. Tulajdonosát nem lepte meg a lépés, ahogy az sem, hogy irredentának tartják.

A Szent Korona: Részletek Pap Gábor tanulmányából

ION COJA: Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal
ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat a
zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a
haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az
eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a
témáról, az 1990 előtti hivatalos történelem tudomány nyomvonalát
követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült,
addig a magyarországiak egy dúrva megsemmisítésnak voltak alávatve.

1914 - A Fekete Kéz és a szarajevói merénylet

„Polgármester úr! Idejövünk az Ön városába látogatóba, s az embert bombával dobják meg! Ez megdöbbentő!”
(Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös)

1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét Gavrilo Princip szerb diák, aki a Fekete Kéz nevű szervezettel állt kapcsolatban. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak utóbb a 20. század elején megszilárduló európai katonai szövetségek konfliktusához, és az első világháború kirobbanásához vezettek.

Adolf Stoecker (1835 -1909), II. Vilmos császár udvari lelkészének értekezése az elzsidósodásról

Adolf Stoecker (1835 -1909), II. Vilmos császár udvari lelkésze, német lutheránus teológus, a Kersztény Szociális Párt megalapítója, az 1882-es zsidóellenes konferencia egyik szervezője.

Magyarmajdányi monostor rom – 500 évet felölelő kultúra egyben

A Magyar Kommunizmus 1945-1960 között – Trianont? Nemzeti-kommunizmust nálunk?

Dr. Goebbels: Kommunizmus álarc nélkül

Ez év augusztusának elején az egyik legmértékadóbb angol hírlap vezércikket közölt „2 diktatúra” cím alatt. A vezércikkben a szerző naiv és a tényleges helyzetre való tekintettel sikertelen kísérletet tett arra, hogy bebizonyítsa az orosz bolsevizmus és a nemzeti szocializmus közötti szembeötlő hasonlatosságokat. A nemzetközi vitázóknál nem csekély feltűnést keltett ez a vezércikk, újólag bizonyítva azt a tényt, hogy a nyugateurópai intelligencia jelentős része még ma is megdöbbentő értetlenséggel áll a kommunizmus élet- és néprontó tüneményével szemben, dacára az immár 18 éve tartó rettentő és véres gyakorlati tapasztalatnak, melyet Oroszországban látunk.

A cikk írója megállapíthatónak vélte, hogy a bolsevizmus és a nemzeti szocializmus egymással ellentétes emblémája ma „olyan kormányformát jelképeznek, amely lényegi felépítésében egymáshoz hasonló, alappilléreit képező törvényeiben pedig ugyanaz. Ez a hasonlóság növekvőben van.” A továbbiakban még ezeket mondja: „Mindkét országban egyformán cenzúrázzák a művészetet, az irodalmat és természetesen a sajtót. Ugyanaz a háború folyik az intelligencia ellen, támadások a vallás ellen, a fegyveres erő tüntető mutogatása a Vörös-téren, vagy a tempelhofi mezön ugyanaz.” Mesterkélt csodálkozással állapítja meg a cikk, „azt az ijesztő és elidegenítő jelenséget, amely lehetővé tette, hogy kél egymástól annyira különböző nemzet ily kétségbeejtően hasonló formájába a felépítésnek beiskolázódhatott és bekényszeríthetődött.”

Emlékezzünk Nagy Imrére! Ki is volt ő?

A fél zsidó Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, kereskedelmi iskolát végzett, "ami származásánál nem csoda",és lakatos mesterséget tanult. Az első világháború kezdetekor bevonul, majd orosz hadifogságba esik. Itt beáll a kommunista párt magyar, és belép a Vörös Hadseregbe (hazaszerető "magyar"), ezen belül a CSEKA gyilkos pribékjei közé. 

A párttagság mellett, a Nagy Kelet szabadkőműves páholy tagja, melynek köze volt a cári család likvidálásához. 

Az NKVD tagjaként végigjárja a ranglétrát, ami egyszerű besúgásokkal kezdődik, és gyilkosságok megtervezésével végződik. 

Magyarországra 1944-es év vége felé érkezik, ahol szintén folytatja a titkos jelentéseket. 1948-tól a magyar parlament elnöke, és innentől számtalan pozíciót tölt be kapcsolatai és párttagságának köszönhetően! 

Az 1952-es év hozta meg neki az igazi sikert, az év elejétől begyűjtésért felelős miniszter, és ugyanebben az évben miniszterelnök helyettes. A következő évben kinevezik miniszterelnöknek, ezt a pozíciót majd 2 évig tölti be. 

A párton belüli hatalmi harcok miatt 1955-ben minden funkciójától megfosztják, és kizárják a pártból. 

Itt már érezhető volt, hogy változásokat kell véghezvinni, és kialakult egy liberálisabb vonal, akik "reformokat" akartak a kommunista párton belül. Nagy Imrét fajtársai a hátulról biztosították, és kialakítottak egy igen jelentős politikai bázist. A külföldi összeesküvők (anyagi támogatók köztük Nelson A. Rockefeller) és hazai támogatóik, bérenceik, először a a zsidó érdekeket szolgáló Petőfi Körben fogalmazták meg a "Nagy Imrét a vezetésbe" jelszót. 

Keresztes Hadjáratok történelme 2. rész

I. Keresztes hadjárat

Már VII. Gergely pápa idején is tervben volt egy keletre indított keresztes hadjárat. Neki az invesztitúraharcok miatt nem volt lehetősége ezt megvalósítani, erre csak II. Orbán pápa (1088-98) idején került sor.

Egy nemzetiszocialista hős: Otto von Skorzeny

Otto Skorzeny (Bécs, 1908. június 12. – Madrid, 1975. július 6.) a Waffen-SS különösen tehetséges tisztje volt, valamint egy valódi nemzetiszocialista, aki sohasem tagadta meg Führerét és bajtársait.

A ZSIDÓK MEGGYILKOLÁSA BŰNCSELEKMÉNY VOLT A HARMADIK BIRODALOMBAN

Jövőnk.info megjegyzés: A kétségek eloszlatása végett közöljük le ezt a kordokumentumot, miszerint az esztelen mészárlás és az önbíráskodás valamint az esetleges túlkapások igenis nem megengedettek voltak az erkölcsiség és az érvényben lévő törvények szerint sem. Minden felderített ügy elbírálásra került és minden esetben ítélet-végrehajtás alá esett. Ezzel nem csak a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő egyének jogait védelmezték és iktatták, hanem az SS-nek, mint példamutatónak, katonai elitnek a becsületét is megőrizték.

Harmat Á. Péter: A japán szamurájok története

A távoli Japán történetének különös, - európai szemmel nézve - rejtélyes korszakát jelentette a szamurájok kora! Kik voltak ezek a nagy hatalmú, a kardokkal bámulatosan jól bánó harcosok, akik bármikor készek voltak meghalni urukért, és akik élet halál felett rendelkeztek? Cikkünk róluk szól. Japán már a Krisztus utáni III. században fejlett kultúrával rendelkezett, és erős kapcsolatokat alakított ki Kína és Korea államaival. Kínából érkezett a Japán szigetekre a buddhizmus, illetve az írásbeliség is a VI és VIII. század közt.

Keresztes Hadjáratok történelme 1. rész

Napjainkban heves viták tárgyát képezik a keresztes hadjáratok. Vannak akik ezeket a háborúkat idealizálva, egy kizárólag szent célért folytatott hősies harcnak kívánják bemutatni, míg mások ennek az ellenkezőjét állítva egy anyagi javakért folytatott barbár rablóhadjáratnak titulálják a keresztesek akcióit. Talán egyik és másik tábor állításában is találhatunk igazságot, lényegében viszont egyik sem igaz.

A hunok balkáni háborúi - a Keletrómai Birodalom adóztatása

Nemrégiben adtunk hírt a szikáncsi aranykincset bemutató vándorkiállításról, az "Atilla kincsről", amely minden bizonnyal a Hun Birodalomnak folyamatosan megküldött kelet-római adó részét képezte. A mostani írásunkban megpróbáljuk röviden bemutatni a Keletrómai Birodalom folyamatos adóztatásának hátterét, és a hunok balkáni hadjáratait, emellett nem titkolt célunk, hogy a köztudatba beivódott tévképzeteken változtassunk.

Adolf Hitler végrendelete

Immár 30 év telt el azóta, hogy 1914-ben szerény erőmmel szolgálatba álltam az első világháborúban, amelyet ráerőltettek a Birodalomra.

(Szekt)ATV archívum: Meg(se)döbbentő szemelvény az aljasság világlátásából Szakvélemény '39-ből: skizofrén volt a nemzetvezető

Előkerült az elveszettnek hitt, nagy valószínűséggel soha nem publikált korabeli elemzés Szálasi Ferenc elmeállapotáról. A szakértői jellemzés kórosan torzult, zavaros, skizofrén személyiségként írja le a később emberiség elleni és háborús bűntettek miatt kivégzett nyilasvezért.

Történelem: 1944. tavaszától 1946. tavaszáig

"Röviden: Hazaárulók ítéltek el hazafiakat "hazaárulás" vádjával."

Dicsőség a Hősöknek!

Oldalak

Feliratkozás RSS - Történelem csatornájára